ก่อนจะเป็น “ข้าวคุณภาพ” ที่แสนอร่อย สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือ “เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ” ที่ผ่านการปลูก ดูแล และเก็บเกี่ยวอย่างพิถีพิถัน ภายใต้มาตรฐานจากศูนย์วิจัยข้าวแพร่ โดยกรมการข้าว นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ กล่าวว่า ศูนย์วิจัยข้าวแพร่เป็นหน่วยงานที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์หลัก ส่งต่อให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นำไปผลิตเป็นชั้นพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่าย รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในพื้นที่รับผิดชอบ คือ จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวทุกขั้นตอน ตั้งแต่การปลูก การดูแล การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวรวมไปถึงการจำหน่าย เกษตรกรสามารถบริหารจัดการการปลูกข้าวได้ในรูปแบบการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ ให้ประสบความสำเร็จ และที่ผ่านมาในช่วงสถานการณ์ของโรคระบาด Covid-19กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมการข้าวได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่มเกษตรกรตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยสนับสนุนงบประมาณกลุ่มละไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยทางจังหวัดน่าน ที่ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา ก็เป็นเกษตรกรอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับงบประมาณช่วยเหลือจากโครงการนี้ด้วยเช่นกัน นายประภาส อินต๊ะแสน ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน กล่าวว่า จากเดิมกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ประสบปัญหาในการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการเพาะปลูก จากนั้นศูนย์วิจัยข้าวแพร่ได้เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงที่คอยสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ โดยมีนักวิชาการเกษตรคอยดูแลและส่งเสริมความรู้อยู่เสมอ และกลุ่มยังได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลเพื่อนำมาใช้ลดต้นทุนการผลิต ลดแรงงาน ลดเวลาในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ทั้งรถ Forklift , เครื่องเกี่ยวนวดข้าว , เครื่องอัดฟางข้าว.ลานตากเมล็ดพันธุ์ข้าว , โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว , ถุงบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นต้น ปัจจุบันกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มีการบริหารจัดการกลุ่มได้อย่างดีเยี่ยม และสามารถเพิ่มอัตราการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้มากกว่า 100 ตันต่อปี ทำให้สามารถสร้างรายได้มีเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่ม และสามารถเชื่อมโยงตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ทั่วประเทศ นายประภาส อินต๊ะแสน ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นความภาคภูมิใจ ที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ โดยกรมการข้าว ได้เล็งเห็นความสำคัญในการรวมกลุ่มเกษตรกรให้เป็นการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพในรูปแบบนาแปลงใหญ่ พวกเรากลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพให้กับประเทศไทยอย่างแน่นอน