เมื่อเวลา08.30น.วันที่28พ.ย. ที่บริเวณพนังกั้นน้ำ หน้าสถานีดับเพลิง ถึงท้ายถนนสายแปด ถนนหน้าเมือง ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสวรรคโลก เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม "สายน้ำ ลายศิลป์ กับ พื้นถิ่นเมืองสวรรคโลก" พร้อมมอบในประกาศนียบัตร ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันวาดภาพในกิจกรรม "สายน้ำ ลายศิลป์ กับ พื้นถิ่นเมืองสวรรคโลก" โดยได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย1.ประเภทอายุไม่เกิน 12 ปี มีทีมเข้าแข่งขัน 6 ทีม 2.ประเภทอายุไม่เกิน 20 ปี มีทีมเข้าแข่งขัน 22 ทีม และ3.ประเภทประชาชนทั่วไป มีทีมเข้าแข่งขัน 13 ทีม รวมทั้งสิ้น 41 ทีม

นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสวรรคโลก กล่าวว่าสำหรับการจัดกิจกรรม "สายน้ำ ลายศิลป์ กับ พื้นถิ่นเมืองสวรรคโลก" เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นเมืองสวรรคโลก ผ่านภาพวาดเนื่องจากเมืองสวรรคโลก เป็นเมืองที่ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ที่น่าสนใจตั่งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน