วันที่ 27 พ.ย.64 เวลา 10.30 น. นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน นักศึกษา จำนวน 92 ทุน ที่ บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อ.เมือง จังหวัดอ่างทอง มีนายซันจีฟ​ สูท​ ประธานบริษัท​ เบอร์ล่า​ คาร์บอน​ (ไทยแลนด์)​ จำกัด​ (มหาชน)​ พร้อมพนักงานบริษัทให้การต้อนรับ โดยยซันจีฟ​ สูท​ ประธานบริษัท​ เบอร์ล่า​ คาร์บอน​ (ไทยแลนด์)​ จำกัด​ (มหาชน)​ กล่าวว่า ทางบริษัทฯ มอบทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปี มาเป็นระยะเวลากว่า 40 ปีแล้ว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรและเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ในการศึกษาเล่าเรียนแก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งทางบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องสวัสดิการของพนักงานในด้านการศึกษา จึงมีนโยบายสนับสนุนด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต ทางด้านนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ต้องขอบคุณทางบริษัท​ เบอร์ล่า​ คาร์บอน​ (ไทยแลนด์)​ จำกัด​ (มหาชน)​ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาของบุตรพนักงานในบริษัท เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้ศึกษาเล่าเรียนในชั้นที่สูงขึ้น อยากให้นักเรียนได้ตั้งใจศึกษาเพื่อให้ประสบความสำเร็จในอนาคตที่คาดหวังไว้ ต่อไป สำหรับบริษัท​ เบอร์ล่า​ คาร์บอน​ (ไทยแลนด์)​ จำกัด​ (มหาชน)​(เดอมช่ือ “บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)จัดต้ังขึ้นในปี ค.ศ. 1978 เพื่อดำเนินผลิตผงเขม่าดำ(CB) เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์จากกำลังการผลิตเพียง 16,000 ตันต่อปี ปัจจุบัน บริษัทฯ คงกำลังการผลิตอยู่ที่ 275,000 ตันต่อปี กำลังการผลิต ปัจจุบันยังคงเป็น 17 เท่า ของกำลังการผลิตต้ังต้น นอกจาก น้ียังมีกำลังการผลิตไอน้ำ 370 ตัน/ชั่วโมง และกำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า 49.70 เมกะวัตต์/ชั่วโมง บริษัทฯ ได้จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 1990 มีมูลค่าเงินลงทุนตามราคาตลาด 12,750 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 ซึ่งทางบริษัทฯ มีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่จังหวัดอ่างทอง กระบวนการ ผลิตของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม IATF16946:2016, OHSAS 18001:2007, ISO14001:2015 และบริษัทฯ ยังได้รับรางวัล TPM Excellence อันทรงเกียรติจาก JIPM, ประเทศญี่ปุ่นและ บริษัทฯ ยังได้รับ “Deming prize” ซึ่ง เป็นรางวัลอันทรงเกียรติด้านการจัดการคุณภาพอีกด้วย