การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท)นำโดย นางสาวสรัสวดี อาสาสรรพกิจ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ ร่วมกับภาคีเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่อำเภออุ้มผาง ประกอบด้วย นายพัชรพล มั่นปาน นายอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก, นายอลงกรณ์ ไตรคุ้มดัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก ,นายอำนาจ ฟองชัย หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ,นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง ,นายธวัช ยะสุคำรองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม , นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ,นายภูมิรวิชญ์ โชติธนวัฒน์ชัย ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์อุ้มผาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “ปฏิญญาอุ้มผาง” ผนึกพลังเครือข่ายการท่องเที่ยวอุ้มผางสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ.บริเวณ ทีลอซูริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อ.อุ้มผาง จ.ตาก นางสาวสรัสวดี อาสาสรรพกิจ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 กระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ททท. เองต้องปรับตัวเพื่อสอดรับการสถานการ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในรูปแบบการส่งเสริมการขายที่ปรับตัวในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น ส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่โครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration เพื่อเป็นเกราะกำบังขั้นต้นให้ทุกคนมีแนวทางในการจัดการต่อการรับมือบนสถานการณ์ครั้งนี้และสามารถกลับมาก้าวออกเดินใหม่ด้วยความมั่นใจอีกครั้ง และเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา อุ้มผางได้ประสบกับวิกฤติน้ำท่วมครั้งใหญ่ สร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก จึงถือเป็นการก้าวเดินที่สำคัญครั้งใหม่ โดยภาคีเครือข่ายร่วมกันสนับสนุนและเคียงข้างผลักดันให้การท่องเที่ยวอุ้มผาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซู เป็นหนึ่งในปลายทางฝันของนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ บนรูปแบบที่แตกต่างออกไป ภายใต้แนวคิด BCG Model จากนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งจากภายใน ปรับเปลี่ยนแนวคิด “ทำมาก ได้น้อย” (More for Less) เป็น “ทำน้อย ได้มาก” (Less for More) เป็นเข็มทิศช่วยพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ โดยน้อมนำหลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" ในการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวร่วมกับภาคีเครือข่าย ด้วยการวางรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและบริการที่มีคุณภาอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขีดความสามารถและปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคุณภาพการบริการ ด้วยการนำความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดจากฐานความเข้มแข็งเดิม สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวบนพื้นฐาน พร้อมทั้งรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผลักดันการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนโดยนำเสนอ Local Experience เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สนใจมาสัมผัสประสบการณ์จากพื้นที่โดยตรง ชูจุดเด่นโดยใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่และส่งเสริมภาพลักษณ์ของอำเภออุ้มผาง ต่อยอดความเข้มแข็งไปพร้อมๆ กับการรักษาธรรมชาติที่ฟื้นตัวดีขึ้น โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวและภาคีเครือข่ายผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ลดของเสียให้มากที่สุด (Zero Waste) เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยสอดแทรกกิจกรรมผ่านโปรแกรมท่องเที่ยวน้ำตกสายรุ้ง-น้ำตกทีลอซู ภายใต้ “ปฏิญญาอุ้มผาง” ทั้ง 5 ข้อ ซึ่งจะเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนให้เกิดการแก้ไขปัญหาทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับพื้นที่อย่างแท้จริง ทางด้าน นายพัชรพล มั่นปาน นายอำเภออุ้มผาง กล่าวว่า “ปฏิญญาอุ้มผาง” 5 ข้อ สำคัญ นั่นคือ 1. ภาคีเครือข่าย ขอปรับพฤติกรรม การผลิต บริโภค และการบริการทางการท่องเที่ยว ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”,2.ภาคีเครือข่ายจะร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างสมดุลธรรมชาติ ,3. ภาคีเครือข่าย ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าจัดการขยะ ตามหลัก 3Rs มุ่งสู่สังคมปลอดภัย (Reduce-การลดการใช้ Reuse-การนำกลับมาใช้ซ้ำ และ Recycle การนำขยะกลับมาใหม่),4. ภาคีเครือข่ายจะร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน แรงงาน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสวัสดิการสาธารณสุขให้กับชุมชนในพื้นที่อำเภออุ้มผาง,5. ภาคีเครือข่าย จะร่วมลดการปล่อยมลพิษ และใช้น้ำอย่างมีคุณค่า ตลอดจนร่วมอนุรักษ์แหล่งน้ำแม่กลอง และห้วยต่างๆ นายภูมิรวิชญ์ โชติธนวัฒน์ชัย ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์อุ้มผาง กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวภายใต้ชมรมส่งเสริมท่องเที่ยวและอนุรักษ์อุ้มผาง กว่า 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 80 ของสมาชิกทั้งหมด เข้าร่วมและผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Thailand SHA ร่วมกันพัฒนารูปแบบบริการการท่องเที่ยว โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ส่งมอบคุณค่าจากอัตลักษณ์ท้องถิ่น ปรับรูปแบบโปรแกรมท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซู 3 วัน 2 คืน โปรแกรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในอำเภออุ้มผาง ซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชมความงามของ “น้ำตกทีลอซู” น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้ว ยังเชิญชวนร่วมกิจกรรมด้านมิติสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้ ปฏิญญาอุ้มผาง 4 กิจกรรม ประกอบด้วย อุ้มน้ำ : ร่วมลดการปล่อยมลพิษกับกิจกรรมล่องแพยางชื่นชมธรรมชาติของลำน้ำแม่กลอง สัมผัส “น้ำตกสายรุ้ง” พกกระบอกน้ำ ถุงผ้า เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบบนสถานกรณ์ COVID-19 ช่วยกันลดปริมาณขยะ และทางเราได้ปรับรูปแบบการบริการอาหารกลางวัน ใช้ปิ่นโตหรือวัสดุธรรมชาติแทนการใช้โฟม โดยยึดหลัก 3R นอกจากนี้เรายังมีการจัดกิจกรรมของกลุ่มผู้ประกอบการภายในชมรม ในการช่วยกันร่วมอนุรักษ์ด้วยการนำขยะออกจากลำน้ำแม่กลอง , อุ้มป่า : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่าชุมชนต้นน้ำแม่กลอง เพื่อสร้างสมดุลธรรมชาติ รักษาปริมาณของน้ำตก ทีลอซูให้ยังคงอยู่ต่อไป,อุ้มน้อง : โครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์ ของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมโดยนำนักเรียนมาแสดงและจำหน่ายของที่ระลึกตามรีสอร์ทต่างๆ และเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมเป็นพ่อ-แม่อุปถัมภ์ให้กับน้อง ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวที่เป็นพ่อแม่อุปถัมภ์จำนวนมากเดินทางกลับมาท่องเที่ยวยังอำเภออุ้มผางอย่างต่อเนื่อง และยังช่วยเป็นแรงสนับสนุนในการบอกต่อสิ่งดีๆ ให้กับคนอื่นๆ สนใจเดินทางท่องเที่ยวอำเภออุ้มผางอีกด้วย ,อุ้มชีวิต : นำยาเหลือใช้มาบริจาคให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง แหล่งรับบริจาคยาเหลือใช้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่นี่มีระบบคัดกรองยาที่ได้มาตรฐานและสามารถช่วยเหลือพี่น้องของเราที่ไม่มีบัตรประชาชน ไม่มีสวัสดิการของรัฐตามแนวชายแดน ซึ่งที่ผ่านมาโรงพยาบาลอุ้มผางกลายเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยว นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานตาก ยังจัดกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว ของที่ระลึกในรูปแบบ Surprise Bag ให้กับนักท่องเที่ยว 300 ท่านแรก ที่ทำกิจกรรมท่องเที่ยวครบทั้ง 4 กิจกรรม และลงทะเบียนผ่าน QR Code ซึ่งจะได้รับจากผู้ประกอบการที่ท่านใช้บริการ ซึ่งถุง Surprise Bag ดังกล่าว ได้นำแนวคิดจาก BCG Model ด้วยการส่งเสริมสินค้าชุมชน อาทิ สินค้าเกษตรตามฤดูกาล หรือสินค้าของที่ระลึกท้องถิ่น เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง สำหรับ “การท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติชมน้ำตกทีลอซู” นั้น เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A จะต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค จำนวน 2 เข็ม หรือมีผลตรวจด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK ให้ผลเป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือกรณีติดเชื้อแล้ว ต้องการรักษาตัวตามกระบวนการจนหายเป็นปกติ และต้องผ่านการรักษาตัวมาแล้ว 28 วันแต่ไม่เกิน 3 เดือน โดยกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยว 250 คนต่อช่วงเวลา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก 193 ถนนตากสิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 โทร 055514341-3 Facebook : ททท. สำนักงานตาก