วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะเปิดให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ( Government Easy Contact Center : GECC ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ทุกวัน เวลา 10.30 - 18.30 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อบูรณาการการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ และขยายผลการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

โดยเปิดให้บริการ ดังนี้
-งานบริการบัตรประจำตัวประชาชนและงานทะเบียนราษฎร
-ชำระภาษีรถยนต์ รถจักรยานยนต์
-ชำระค่าโทรศัพท์ (NT) และยื่นคำขอใช้บริการ
-ชำระค่าไฟฟ้า และรับคำร้องขอติดตั้ง
-ชำระค่าน้ำประปา ยื่นขอใช้บริการน้ำ
-บริการรับส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ต่างๆ
-รับขึ้นทะเบียนประกันตน กรณีว่างงาน และ ออกบัตรนายจ้าง
-ให้ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน, ฝึกฝีมือแรงงาน, สิทธิประโยน์แรงงานไทยในต่างประเทศ และทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
-ให้ข้อมูลข่าวสารด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
-รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ต่างๆ (ศูนย์ดำรงธรรม)