วันที่ 26 พฤศจิกายน นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดโรงเรียนเทศบาลรับการฝึกอบรมการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เบื้องต้น โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรให้ความรู้ ที่อาคารจอดรถชั้น 6 สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน หลังจากโรงเรียนในสังกัดจะทำการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 7 ธันวาคม โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน และโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 13 ธันวาคม ระดับอนุบาล 1 ถึงชั้น ป.6 ทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเว้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิดปกติ โดยแบ่งห้องเรียนสลับชั้น หลังจากที่ได้มีการสอนแบบออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จึงเตรียมความพร้อมให้คณะครูฯรับการฝึกอบรมตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับนักเรียนในวันแรกเปิดเรียนด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการตรวจด้วย RT-PCR ป้องกันการแพร่ระบาด นายแพทย์วรา เศลวัตนะกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนในสถานศึกษา มีเด็กได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว 31,387 คน จากจำนวนผู้ประสงค์ขอรับวัคซีน 33,604 คน หรือร้อยละ 93.4 ส่วนเด็กที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม มีจำนวน 24,092 คน สำหรับการเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติที่โรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ทุกโรงเรียนจะต้องมีการประเมินความพร้อม ต้องเสนอเรื่องการขอเปิดการเรียนการสอนต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯเพื่อให้ความเห็นชอบ เมื่อเปิดเรียนแล้วต้องมีมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่เคร่งครัดภายในโรงเรียน รวมถึงผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน ผู้ค้าบริเวณรอบรั้วโรงเรียนควรจะได้รับวัคซีนครบโดส