ผู้ว่าฯปู ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง ย้ำอ่างทองต้องติดเชื้อวันละไม่เกิน 5 ราย เน้นเร่งรัดการฉีดวัคซีน ให้ได้ตามเป้าหมาย วันนี้เวลา 13.30 น. (วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564) ที่ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง การบริการฉีดวัคซีน ซึ่งขณะนี้จังหวัดอ่างทองมีการฉีดวัคซีนให้ประชาชนไปแล้วจำนวน 185,4858 คน คิดเป็น 64 % คงเหลือกว่า 7 หมื่นคน ซึ่งเป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านแต่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ และบางส่วนที่ต้องสร้างความเข้าใจไม่ให้เกิดความความกลัวยอมมาฉีดวัคซีน ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้เน้นย้ำให้ทุกคนให้ความสำคัญของวัคซีน ซึ่งถือได้ว่าเป็นทางออกสุดท้ายในการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทุกฝ่ายทุกคนต้องให้ความร่วมมือดำเนินการอย่างเข้มข้น โดยต้องบริหารงานวัคซีนให้ดีที่สุดและถูกใจมากที่สุดด้วย ให้จังหวัดอ่างทอง มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 5 ราย/วัน ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ โดยข้อมูลผู้ติดเชื้อ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดอ่างทองพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่จำนวน 1 รายรวมระลอกเดือนเมษายน พบผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม ทั้งหมด 10,934 ราย เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย เสียชีวิตสะสม 145 ราย