นายกฯมอบโล่ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ใช้พลังบวรขับเคลื่อน นำทุนวัฒนธรรมต่อยอดสู่ท่องเที่ยววิถีชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 พลเอก.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เพื่อยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจแก่ชุมชนและผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชน โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหารเข้าร่วม ณ ตึกสันติไมตรี(หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล
สำหรับ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เป็นโครงการที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ดำเนินการคัดเลือกฯ ต่อเนื่องจากโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2559 โดยมีชุมชนทั่วประเทศกว่า 25,000 ชุมชน ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา ดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และในปีงบประมาณ 2564 วธ.ยังได้ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนท้องถิ่น ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดจาก 228 ชุมชนทั่วประเทศ

ส่วน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบฯ เป็นชุมชนที่มีเสน่ห์และความงดงามของวิถีชีวิต วัฒนธรรมและธรรมชาติ มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย มีการนำทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ที่มีอยู่ในชุมชนมาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ.ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความอบอุ่นและมิตรไมตรี และเป็นชุมชนที่ใช้พลัง “บวร” เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนสู่ความสำเร็จ ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโนนบุรี ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโคกเมือง ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านสามช่องเหนือ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนคำ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเก่าริมน้ำประแส ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางใบไม้ ต.บางใบไม้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี และชุมชนคุณธรรมฯ เมืองลับแล ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

นายอิทธิพล รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ทั้ง 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบดังกล่าว จะเป็นชุมชนนำร่องให้เกิดการขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ที่มุ่งเน้นนำความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมมาพัฒนาประเทศ และผลักดัน Soft.Power ความเป็นไทย เช่น งานฝีมือหัตถกรรม ศิลปะการแสดง อาหารไทย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมถึงอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5 F อาหาร(Food) ภาพยนตร์(Film) ผ้าไทย(Fashion) มวยไทย(Fighting) และเทศกาลประเพณี(Festival) สู่ระดับโลก โดยนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนมาพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน