แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 12

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ว่าที่ร้อยตรี อวิรุทธิ์ ทับทิมแท้ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 5 กรมทางหลวง พร้อมด้วยนางกรรณิการ์ จันทาป รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 (ฝ่ายบริหาร) นายโชคชัย มูลป้อม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 (ฝ่ายปฏิบัติการ) และ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ฯ ได้จัดโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0402 ตอน พิษณุโลก - ร้องโพธิ์ระหว่าง กม.235+525 - กม.236+305 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในการก่อสร้าง ซึ่งจะดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 นี้ โดยมีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และ ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังและเสนอข้อคิดเห็น ที่ห้องประชุมสมชาย เดชภิรัตนมงคล แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก