เมื่อวันที่ 25 พย.2564 พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 เซ็นคำสั่งเด้ง พันตำรวจตรี บุญส่ง สุขเหมือน ผู้บังคับกองร้อย (สบ 2 ) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 7 โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม มีกำหนด 30 วัน จากกรณีเมื่อวันที่ 18 พ.ย.64 เวลา 21.00 น.ศฝร.ภ.7 ได้ทำการสุ่มตรวจเชื้อนักเรียนนายสิบตำรวจที่มีอุณหภูมิสูงผิดปกติหรือมีอาการเจ็บคอ แน่นหน้าอก โดยใช้ตรวจ ATK ซึ่งผลการตรวจแสดงผลติดเชื่อรวม 39 นาย และในวันที่19 - 20 พ.ย.64 ทีมเจ้าหน้าที่ รพ.ปากท่อ ได้เข้ามาดำเนินการตรวจRT-PCR หาเชื้อรวมทั้งสิ้น 592 นาย ผลปรากฏว่า นักเรียน นายสิบตำรวจ 561 นาย ติดเชื้อ 179 นาย แม่ครัว 14 คืน ติดเชื้อ 3 คน ครูฝึกและตำรวจรักษาการณ์ 17 นาย ไม่พบเชื้อแต่อย่างใด รวมผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 182 นายวันที่ 20 พ.ย.64 ตำรวจภูธุรภาค 7 ประชุมหารือกับสสจ.ราชบุรีผอ.รพ.ปากท่อและเจ้าหนถ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกำหนดแนวทางและวางมาตรการในการปฏิบัติ วันนี้ 25 พ.ย.64 พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงแค์ ผบช.ภ.7 กล่าวว่า ตามหนังสือ ศฝร.ภ.7 ด่วนที่สุด ที่ 0022.( 11 )11 /2929 ลง 24 พ.ย.64 เรื่องรายงานสรุปสถานการณ์ นสต.ตรวจพบเชื้อโควิด 19 และ ผลการปฏิบัติ จากการให้ข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้อง เกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ใน ศฝร.ภ.7(ไพรสะเดา) พบว่านสต.มีพฤติกรรมแอบหนีออกนอกศูนย์ฝึกฯ ตอนเวลากลางคืนและบางกลุ่มไม่ปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยฝึก มีการแอบใช้โทรศัพท์ ติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกหรือผู้ปกครองเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและการตรวจสอบข้อเท็จจริง ภ.7 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรให้ ภ.7 มีคำสั่งให้ พ.ต.ต.บุญส่ง สุขเหมือน ผบ.ร้อย ปค.ศฝร.ภ.7 มาปฏิบัติราชการที่ ศปก.ภ.7 จนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะเสร็จสิ้น