เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร กกต.ประจำตำบลดู่ทุ่งได้จัดการอบรมให้ความรู้เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งของตำบลดู่ทุ่งทั้ง 11 หน่วยเลือกตั้ง จำนวน 121 คน เพื่อให้ได้รับความรู้และปฏิบัติหน้าที่ในการทำการเลือกตั้งในแต่ละหน่วยเลือกตั้งได้ถูกต้องและโปร่งใสโดยมี นายเสนก เพิ่มพูล ประธาน กกต.ประจำตำบลดู่ทุ่งเป็นประธานมีวิทยากรอำเภอมาให้ความรู้ในครั้งนี้

นายสนิท จริงสุระ ผู้อำนายการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร กล่าวว่าการอบรมเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งในครั้งนี้โดยวิทยากรอำเภอประกอบด้วย ดร.พิชิต กันยาวรรณ จ่าเอกไสว คำภักดี พร้อมกับตัวผมเองมาให้ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 11 หน่วยเลือกตั้งจำนวน 121 คน เพื่อได้รับความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งได้จำลองการฝึกการปฏิบัติจริงในการเลือกตั้งทุกขั้นตอนของแต่ละคนในการทำการเลือกตั้ง นอกจากนั้นแล้วหน่วยเลือกตั้งพิเศษคือผู้มีไข้สูงก็กันให้เลือกตั้งที่หน่วยพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้นในการอบรมในครั้งนี้เจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้งจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องและโปร่งใสปราศจากการร้องเรียนตามมาอย่างแน่นอน