วันที่ 24 พ.ย.64 ที่รัฐสภา นายชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยกลุ่มส.ส.พรรคเพื่อไทย รับหนังสือจาก น.ส.ชุมาพร แต่งเกลี้ยง ตัวแทนภาคีสีรุ้งเพื่อสมรสเท่าเทียม ที่เดินทางมาเรียกร้อง ขอให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 เนื่องจากเมื่อวันที่ 17 พ.ย. ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าการสมรสเฉพาะชายหญิงนั้นไม่ขัดรัฐธรรมนูญ แต่ยังมีข้อสังเกตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรากฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ และจะมีการอ่านคำวินิจฉัยโดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในวันที่ 14 ธ.ค. ดังนั้นภาคีสีรุ้งเพื่อสมรสเท่าเทียม ที่เกิดจากรวมตัวของกลุ่มเคลื่อนไหวและนักกิจกรรม LGBTQ+ จำนวน 58 องค์กร ที่ทำงานในการผลักดันนโยบายและกฎหมายเพื่อรองรับสิทธิ LGBTQ+ มาโดยตลอด จึงตัดสินใจรวมตัวกันแสดงออกอย่างสันติเพื่อยืนยันข้อเรียกร้องสมรสเท่าเทียม โดยจะมีการเข้าชื่อ เพื่อนำเสนอร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม (ภาคประชาชน)

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า พรรคจะรับเรื่องดังกล่าวไปดำเนินการ ผลักดันให้เป็นร่างกฎหมายเข้าสู่สภา ภายในสมัยประชุมนี้ร่วมกับร่างของพรรคและร่างของคณะกรรมาธิการ กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ เนื่องจากพรรคเพื่อไทยเห็นความสำคัญ ตามเจตนารมณ์และนโยบายของพรรคในด้านความเสมอภาคและป้องกันการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นชาย หญิง หรือผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ