เมื่อเวลา10.00น.วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมชั้น5 อาคารAOB ของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ได้มีการประชุมเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่เชื่อมระบบขนส่งทางรางเข้าพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และสนามบินสุวรรณภูมิ

สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มีแนวนโยบายที่จะศึกษาทบทวนผลการศึกษา โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยว(Monirail) ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะ จุดเชื่อมระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว ในพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเป็นการเชื่อมต่อการเดินทาง และส่งเสริมการท่องเที่ยว ในระบบรางจากสนามบินสุวรรณภูมิมายังจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีน.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกอบจ.สมุทรปราการ นายพิริยะ โตสกุลวงศ์ รองนายกอบจ. น.ส.ชนม์ทิดา อัศวเหม ดร.รัชชานนท์ ทองอร่าม เลขานุการ นายกอบจ. นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดอบจ. นายสรากร บรรจงจิตต์ ผอ.กองผังเมือง นายนภดล สัมจีนเทศ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการผังเมือง และน.ส.วรรณลิกา พรหมจรรยา นักผังเมือง ชำนาญการ ได้เข้าประชุมกับทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด(มหาชน) โดย นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้เสนอการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยว ต่อที่ประชุม การประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกกาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีข้อสรุปว่า โครงการพัฒนารถไฟฟ้ารางเดี่ยวที่อบจ.ได้ทำการศึกษาไว้ คณะกรรมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สามารถดำเนินการได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวเชื่อมเส้นทางรถไฟฟ้าจากแอร์พอร์ตลิงค์ลาดกระบัง ถึงโครงการรถไฟฟ้า BTSแพรกษา มีระยะทางทั้งหมด 29.79 กิโลเมตร 15สถานี ได้นำเสนอคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการเพื่อพิจารณา โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการศึกษา เป็นข้อมูลเดิมที่มีการศึกษามานานแล้ว สิ่งแวดล้อมและปัจจัยสำคัญได้เปลี่ยนแปลงมาก เช่น ตัวเลขเชิงวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ จึงควรทำการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จึงมีแนวนโยบายที่จะศึกษาทบทวน ผลการศึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ต่อเนื่องโดยเฉพาะจุดเชื่อมระบบรถฟ้ารางเดี่ยวในพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ

ด้านน.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกอบจ.สมุทรปราการ กล่าวว่า ปัจจุบันได้มีปัญหาการจราจรติดขัดกันจำนวนมาก หากโครงการดังกล่าวสำเร็จ เชื่อได้ว่าจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก จะช่วยทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดมลภาวะที่เป็นพิษ โดยการจราจรในจังหวัดสมุทรปราการโดยเฉพาะเวลาเร่งด่วนได้มีปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) ได้กล่าวว่า จากโครงการที่ทางอบจ.ได้นำเสนอมานั้น เราก็จะนำเอารายละเอียดของโครงการ เข้าสู่กรรมการพิจารณาของทอท. แต่ในขณะเดียวกันทางอบจ.ก็นำรายละเอียดของโครงการไปนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการทางบกซึ่งมีรองนายกเป็นประธาน หลังจากที่คณะกรรมการชุดนี้เห็นชอบ ก็นำแผนมาคุยกับทอท.ในฐานะเจ้าของพื้นที่ เพื่อที่ทอท.จะได้มีการอนุมัติการใช้พื้นที่ต่อไป

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวว่า ปัจจุบันสนามบินสุวรรณภูมิมีข้อจำกัดอยู่หลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการจราจร และเรื่องที่จอดรถยนต์ เพราะฉะนั้นเมื่อมีโครงการที่มาพูดคุยกันในวันนี้ของทั้งสองหน่วยงาน ตนมองว่าเป็นภาพที่สวยงามของการพัฒนาประเทศ และถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นได้ สนามบินสุวรรณภูมิ แม้กระทั้งจังหวัดสมุทรปราการของประเทศไทยเราจะก้าวเข้าไปสู่มาตรฐานอีกขั้นหนึ่ง วันนี้จึงถือเป็นก้าวเริ่มแรกที่ดีของทั้งสองหน่วยงาน ดังนั้นขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆก็คงจะต้องเดินหน้าต่อไป