นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่า ในการลงพื้นที่มอบนโยบายขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมแก่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด(สวจ.) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเมื่อเร็วๆ นี้ โดยย้ำให้มีการประสานงานจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะกับสภาอุตสาหกรรมและหอการค้าจังหวัด เพื่อให้งานวัฒนธรรมจับต้องได้ มีกิจกรรมใหม่ที่ภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ เป็นการเปิดมิติใหม่ให้งานวัฒนธรรมมีความเปิดกว้างการทำงานกับหลายภาคส่วนมากขึ้น ซึ่งปีนี้วธ.เน้นการขับเคลื่อนงานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ใช้ Soft Power ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมในการกระตุ้นเศรษฐกิจรองรับการเปิดประเทศ

ปลัดวธ. กล่าวอีกว่า จากการที่พื้นที่ฝั่งอันดามันมีศักยภาพทั้งด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวิถีวัฒนธรรมจึงเร่งผลักดันโครงการสำคัญ ได้แก่ การเปิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชนยลวิถี เพื่อเชื่อมต่อการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประสานงานกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชาสัมพันธ์การเปิดเส้นทางท่องเที่ยว การส่งเสริมชุมชนและสถานประกอบการอาหารพื้นเมือง อาหารโบราณ และอาหารฮาลาลของจังหวัดภูเก็ตเมืองสร้างสรรค์อาหารโลก การจัดงานกระบี่เมืองศิลปะ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า จ.พังงา ส่งเสริมศิลปินและผู้ประกอบการด้านวัฒนธรรมให้มีรายได้ รวมถึงการส่งเสริมสถานที่ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมฝั่งอันดามันเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ดึงดูดผู้สร้างจากต่างประเทศ ซึ่งกรมการท่องเที่ยวแจ้งว่าในปี 2565 มีกองถ่ายจากต่างประเทศแจ้งขออนุญาตเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์จำนวนมาก อยู่ระหว่างการประสานส่งแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการถ่ายทำของไทย รวมถึงการจ้างทีมงานจากของไทยช่วยส่งเสริมการจ้างงานในอุตสาหกรรมบันเทิงของไทยได้อย่างมาก

“ในช่วงที่เกิดวิกฤติโควิด-19 แต่ก็ยังเป็นโอกาสของประเทศไทย เนื่องจากมีกองถ่ายจากต่างประเทศสนใจเข้ามาเปิดกองถ่ายทำในไทย โดยเฉพาะในฝั่งอันดามัน ซึ่งปีนี้สร้างรายได้กว่า 3,400 ล้านบาท แม้ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดก็ตาม และจากการลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำของกองถ่ายทำต่างประเทศ ส่วนใหญ่ต่างชื่นชมและมั่นใจในมาตรการของไทย ไม่เพียงมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม แต่ปัจจัยสำคัญที่ต่างชาติเลือกไทย คือการมีทีมประสานงานและฝ่ายเทคนิคที่มีศักยภาพ จากข้อมูลของกรมการท่องเที่ยว พบว่า ในปีหน้ารายได้หลักของประเทศจะมาจากกองถ่ายทำต่างชาติที่รอการเข้ามาถ่ายทำในไทย” นางยุพา ปลัด วธ. กล่าว
แฟ้มภาพ