เมื่อวันที่ 22 พ.ย.64 ที่ผ่านมา ที่บริเวณหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ระหว่างเทศบาลเมืองยโสธร สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองยโสธร รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ประธานสภาเทศบาลเมืองยโสธร รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ ภาคเอกชน เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้ โดยความร่วมมือดังกล่าวจะร่วมกันศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ของเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า และนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาจัดการเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่สาธารณะ ผ่านพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ให้เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดแสดงนิทรรศการด้านการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะ และด้านการบริหารจัดการ ตามมาตรฐานแหล่งเรียนรู้ระดับสากลต่อไป