ผอ แขวงทางหลวงศรีสะเกษเร่งปรับปรุงสายทาง หลายอำเภอเพื่อเป็นถนนปลอดภัย วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายปรพัทธ์ ภูงามทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ช่วงนี้เพื่อให้ประชาชนที่ได้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาได้ปลอดภัย ได้จัดการเรื่องซ่อมบำรุงสายทางในความรับผิดชอบหลายอำเภอโดยได้มอบหมายให้ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทในสังกัด ไปซ่อมบำรุง สายทาง ในความรับผิดชอบ แต่ละแห่งเช่น หมวดบำรุงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ได้ไปตัดหญ้า สาย ศก.3051 แยกทางหลวงหมายเลข294-บ้านหนองสะเต็ง อำเภอเมือง,อุทุมพรพิสัย มอบหมายให้หมวดบำรุงทางหลวงชนบทขุขันธ์ไปตัดหญ้า สาย ศก.3027 แยกทางหลวงหมายเลข220-บ้านบาก และติดตั้งหลักนำโค้งยางพาราธรรมชาติ(RGP) สาย ศก.4035 แยกทางหลวงหมายเลข2157-บ้านละลม ไปซ่อมบำรุงปกติ สาย ศก.3027 แยกทางหลวงหมายเลข220-บ้านบาก และมอบหมายให้หมวดบำรุงทางหลวงชนบทกันทรารมย์ไปตัดหญ้า สาย ศก.4006 แยกทางหลวงหมายเลข2085-บ้านโนนค้อ อำเภอโนนคูณและติดตั้งหลักนำโค้งยางพาราธรรมชาติ(RGP) สาย ศก.4044 แยกทางหลวงหมายเลข2086-บ้านผักขะ อำเภอกันทรารมย์,ยางชุมน้อยรวมทั้งซ่อมบำรุงปกติผิวทางลาดยาง สาย ศก.4037 แยกทางหลวงหมายเลข2086-บ้านกอก อำเภอกันทรารมย์ ในส่วนหมวดบำรุงทางหลวงชนบทกันทรลักษ์ ก็ให้ติดตั้งป้ายแนะนำสายทาง ศก.3040 แยกทางหลวงหมายเลข221 อำเภอกันทรลักษ์-อำเภอขุนหาญและตัดหญ้า สาย ศก.3040 แยกทางหลวงหมายเลข221 อำเภอกันทรลักษ์-อำเภอขุนหาญ รวมทั้งเก็บป้ายผิดกฎหมาย สาย ศก.3005แยกทางหลวงหมายเลข222-บ้านละลาย อำเภอกันทรลักษ์ ส่วนที่หมวดบำรุงทางหลวงชนบทอุทุมพรพิสัยมอบหมายให้ปรับปรุงผิวจราจร สาย ศก.3007 แยกทางหลวงหมายเลข226-บ้านหนองแคนใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย,เมืองจันทร์และปรับปรุงป้ายจราจร สาย ศก.5030 แยกทางหลวงชนบท ศก.3007-บ้านตาโกน อำเภออุทุมพรพิสัย,เมืองจันทร์และให้รื้อถอนป้ายผิดกฎหมาย สาย ศก.5030 แยกทางหลวงชนบท ศก.3007-บ้านตาโกน อำเภออุทุมพรพิสัย,เมืองจันทร์ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ ประชาชนเดินทางอย่างสะดวกปลอดภัย ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม และจังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป เพียงฤทัย/ศรีสะเกษ