เมื่อวันที่ 22 พ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก สำนักงานชลประทานที่ 3 กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายตรีภพ เกื้อเม่ง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ร่วมลงพื้นที่และหารือแนวทางการพัฒนาบึงช่อ เพื่อให้การพัฒนาบึงช่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ บริเวณบึงช่อ ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฯ ร่วมหารือ "โครงการแก้มลิงบึงช่อ เพื่อรองรับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากและเก็บกักน้ำในช่วงฤดูแล้ง เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง รวมถึงพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอพิชัย ซึ่งโครงการแก้มลิงบึงช่ออยู่ในพื้นที่บ้านไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ สามารถเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 1,534,000 ลบ.ม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง เมื่อการดำเนินการแล้วเสร็จจะถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลบำรุงรักษาต่อไป"