อบจ. สุราษฎร์ธานี พร้อมขอรับงบประมาณในการรับถ่ายโอน รพ.สต. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อแนะนำ กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 4 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.ปรเมษฐ์ จินา รองนายกฯ นายกฤษฎา ปานบำรุง เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้อนรับคณะจากกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 4 สำนักงบประมาณ ในการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และติดตามความพร้อมในการขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2566 ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการขอรับเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อร่วมกันจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า งบประมาณที่ได้รับจากสำนักงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 212,673,100.- บาท แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ด้านการศึกษา ได้รับงบประมาณจำนวน 89,694,200.- บาท นำไปใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรงเรียน 1.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) 2.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) 3.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 4. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้รับงบประมาณจำนวน 44,508,100.- บาท นำไปดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจำนวน 3 เส้นทาง 1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งหลวง-คลองฉนวน ตำบลทุ่งหลวง เชื่อมตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านไสดง-บ้านทุ่งรัง หมู่ 4,8ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร หมู่ 4 ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านท่าเรือ-บ้านเขาตอก อำเภอบ้านนาเดิม เชื่อมต่อ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้านการบริหารจัดการ ได้รับงบประมาณจำนวน 78,470,800.- บาท นำไปใช้ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถกระทำได้ เช่น การป้องกัน ส่งเสริม รักษา และฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน/ชุมชน การอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น

สำหรับการเตรียมความพร้อมขอรับงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่จะดำเนินการในช่วงต้นเดือนมกราคม 2565 นั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำลังเตรียมความพร้อมขอรับงบประมาณเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการการถ่ายโอน รพ.สต. ที่จะดำเนินการถ่ายโอนมาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด