เมื่อวันที่ 22 พ.ย.64 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยว่าที่ ร.ต.นิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมรณรงค์เชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งนายกและ ส.อบต. นอกจากนี้ยังได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนภายในชุมชนทั้ง ให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ตามสี่แยกตามชุมชน

รวมทั้งยังได้ประสานงานไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ประชาสัมพันธ์ตามหอกระจายข่าวเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากๆ เพื่อเลือกคนดีมีความสามารถเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวตำบลโพธิ์เก้าต้น ในการพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

สำหรับ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบต.โพธิ์เก้าต้น และสมาชิก อบต. สำหรับนายก อบต.โพธิ์เก้าต้น จำนวน 3 ราย นางสาวยุภา ผลเกตุ เบอร์ 1 , นางผ่องพรรณ จิตรวัฒนะนนท์ เบอร์ 2 และ นายธนนท์ เสมาขันธ์ เบอร์ 3 จึงขอเชิญชวยประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 28 พ.ย.64