ตำรวจภูธรภาค 7 แถลงผลระดมกวาดล้างการกระทำผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางและความผิดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 11 – 20 พฤศจิกายน 2564 โดยทุกหน่วยได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนในการป้องกันปราบปราม อย่างเข้มข้น จริงจัง เต็มขีดความสามารถ ตลอดจนมาตรการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จนสามารถนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิด และทำการยึดของกลางต่าง ได้เป็นจำนวนมาก พร้อมแจงกรณีนักเรียนนายสิบตำรวจภูธรภาค 7 วันนี้ 22พ.ย. 64 พลตำรวจโทธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พร้อมด้วย พลตำรวจตรีนัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พลตำรวจตรีพิสิฐ ตันประเสริฐ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พลตำรวจตรีอาทิชา เปาอินทร์ รอง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พลตำรวจตรีวัฒนา ยี่จีน รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พลตำรวจตรีบุญญฤทธิ์ รอดมา รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พลตำรวจตรีรักษ์จิต หม้อมงคล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 และ พลตำรวจตรีปรัชญา ประสานสุข รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ร่วมแถลงผลระดมการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ในช่วงระหว่างวันที่ 11 ถึง 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 และภาพรวมผลการปราบปรามทั่วประเทศ โดยการแถลงข่าวดังกล่าว ทั้งนี้สืบเนื่องจากรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาการแข่งรถในทางและความผิดที่เกี่ยวข้อง โดยถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทาง หรือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น การรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือโดยพฤติการณ์ที่น่าจะนำไปสู่การแข่งรถในทาง อันเป็นการก่อความเดือดร้อน รำคาญ และเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 7 จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด ระดมกวาดล้างขึ้น โดยจับกุมการกระทำผิดในการแข่งรถในทางและความผิดที่เกี่ยวข้อง ได้ทั้งหมด จำนวน 2,213 ราย พร้อมตรวจยึดของกลางที่ได้มาจากการกระทำผิด ดังนี้ คือรถยนต์ จำนวน 3 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,097 คัน และท่อไอเสียที่ไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 133 ชิ้น นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อทำงานเชิงรุกในการป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้คือ ตรวจค้นและประชาสัมพันธ์ร้านขายรถและอุปกรณ์รถ จำนวน 1,647 ร้าน พร้อมจัดทำประวัติผู้กระทำผิดและผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะแข่งรถในทาง จำนวน 244 ราย พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ได้ชี้แจงถึงเรื่องของ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 ได้ทำการสุ่มตรวจเชื้อนักเรียนนายสิบตำรวจที่มีอุณหภูมิสูงผิดปกติหรือมีอาการเจ็บคอ แน่นหน้าอก โดยใช้ ชุดตรวจ ATK ซึ่งผลการตรวจแสดงผลติดเชื้อรวม 39 นาย และในวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2564 ทีมเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลปากท่อ ได้เข้ามาดำเนินการตรวจ RT-PCR หาเชื้อรวมทั้งสิ้น 592 นาย ผลปรากฏว่า นักเรียน นายสิบตำรวจ 561 นาย ติดเชื้อ 179 นาย แม่ครัว 14 คน ติดเชื้อ 3 คน ครูฝึกและตำรวจรักษาการณ์ 17 นาย ไม่พบเชื้อแต่อย่างใด รวมผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 182 นาย โดยได้ร่วมกำหนดแนวทางและวางมาตรการในการปฏิบัติ คือให้บรูณาการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 เป็นศูนย์พักคอย โดยคัดแยกผู้ที่มีผลการตรวจ RT-PCR พบเชื้อ แบ่งกลุ่มตามอาการของผู้ป่วยสีแดง สีเหลือง สีเขียว เพื่อรองรับการรักษาใน แต่ละระดับ /ให้ถือว่าผู้ไม่พบเชื้อ เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงทั้งหมด เนื่องจากสัมผัสใกล้ชิดกับ ผู้ติดเชื้อ ซึ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ต้องจัดสถานที่กักตัว ให้มีระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิ ไม่ให้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรม และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา /ระมัดระวังในการจัดการขยะติดเชื้อ โดยแยกสถานที่ทิ้ง และเวลากำจัดไม่ให้ตรงกับขยะปกติ /วางแผนการจัดการเรื่องอาหารของนักเรียนนายสิบตำรวจ /ห้ามบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในสถานที่โดยเด็ดขาด และกำหนดจุดส่งของ โดยต้องพ่นสิ่งของด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้ง เพื่อฆ่าเชื้อ /เตรียมแผนการขนส่งผู้ติดเชื้อไป รพ.ปากท่อ ในกรณีที่มีความจำเป็น /ตรวจหาเชื้อซ้ำ ภายใน 7 วัน และ 13 วัน ตามวงรอบที่สาธารณสุขกำหนด และประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการติดเชื้อบริเวณโดยรอบศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย 2 คนและเจ้าหน้าที่ของ ศฝรภ.7 ประจำอยู่ที่ตั้ง ทำหน้าที่ช่วยเหลือ แนะนำการปฏิบัติแก่ผู้ติดเชื้อและนักเรียนนายสิบตำรวจกลุ่มเสี่ยงสูง และประสานงานกับทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจุบันมีนักเรียนนายสิบตำรวจติดเชื้อพักรักษาตัวที่ รพ.ปากท่อ จำนวน 8 นาย ส่วนที่เหลือ พักรักษาตัวที่ศูนย์พักคอย ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 ในส่วนของแม่ครัว 3 คนที่ติดเชื้อได้เข้ารักษาตัวที่ศูนย์พักคอย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย ส่วนแม่ครัวที่เหลือได้แยกกักตัวที่พักอาศัย โดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปติดตามผล ต่อไป