คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ร่วมกันพิจารณาการเพิ่มวันขนส่งสินค้า ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง พร้อมเปิดเรือนจำชั่วคราวเขาระกำรับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 200 คน จ.ตราด/เวลา 09.00 น.วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากาลางจ.ตราดนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ครั้งที่ 42/2564 เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดตราด ผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ โดยมีหน่วยงานหลัก เข้าร่วมประชุมโดยการประชุมครั้งนี้ยังเป็นการประชุมร่วมคณะกรรมการอีก 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) คณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านกัมพูชา คณะกรรมการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ได้รับทราบถึง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดตราด ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16 คน เสียชีวิต 2 คน รักษาหาย 22 คน ทำให้ปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่สะสม รวม 8,425 คน อยู่ระหว่างการรักษา 433 คน ยอดรวมเสียชีวิตรวม 86 คน อย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาการเพิ่มวันขนส่งสินค้า ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง (เนิน 400) โดยขยายเวลาเปิดในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00 น. -16.00 น. โดยยังคงกำหนดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการคือ ผู้ขนส่งสินค้าที่กำหนดให้ไม่เกิน 2 คน และจะต้องผ่านการการตรวจโควิด โดยชุดตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ขนส่งสินค้าไปส่งบริเวณแนวชายแดนตรงเนิน 400 โดยไม่ให้มีการนำรถข้ามแดนระหว่างกัน นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องการเปิดการท่องเที่ยว ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง เพื่อนำเสนอ ศบค. ต่อไป นายชำนาญวิทย์ กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมยังได้มีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำการสำรวจในการจัดซื้อ ATK สำหรับตรวจนักเรียน โดยใช้งบประมาณท้องถิ่นจากกองทุน สปสช. เพื่อรองรับการเปิดการเรียนการสอนระบบ On Site ในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2564 ขณะเดียวกัน ที่ประชุมได้พิจารณาการขอรับเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ในวงเงินงบประมาณ 3,248,600 บาท รวมทั้งการพิจารณาการขอเปิดเรือนจำเขาระกำเป็นเรือนจำท่องเที่ยว ที่มีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว ไม่เกิน 200 คน รวมทั้งการเปิดเยี่ยมญาติผู้ต้องขัง ของเรือนจำจังหวัดตราด อีกด้วย และจังหวัดขอกำชับให้สถานประกอบการ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ความเข้มงวดปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) อย่างเคร่งครัด