วันนี้ (19 พ.ย.64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง พร้อมด้วยแพทย์หญิงทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 124 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อในจังหวัดตรัง 113 ราย ติดเชื้อจากที่อื่น 11 ราย รวมผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จำนวน 14,486 ราย พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดที่อำเภอกันตัง 43 ราย รองลงมาคือที่อำเภอห้วยยอด 29 ราย อำเภอย่านตาขาว 16 ราย อำเภอเมืองตรัง 11 ราย อำเภอวังวิเศษ 8 ราย อำเภอปะเหลียน 4 ราย อำเภอรัษฎา 3 ราย และอำเภอหาดสำราญ 1 ราย

ทั้งนี้ พบการติดเชื้อมากที่สุดจากการสัมผัสร่วมบ้าน 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.97 สัมผัสในชุมชน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.48 พูดคุยโดยไม่สวมหน้ากากและอื่นๆ 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.90 อยู่ในพื้นที่โรคระบาด 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.23 สัมผัสที่ทำงาน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.42