พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือให้โอวาทแก่นักเรียนนายเรือ เนติภูมิ สิทธิ ชั้นปีที่ ๑ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรือสหพันธรัฐรัสเซีย(Military Education and Scientific Centre of the Navy) ในโอกาสเข้าอำลาและรับฟังโอวาทก่อนออกเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ห้องรับรองโรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

การได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นไปตามกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการทหารไทย-รัสเซีย ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยเข้ารับการศึกษาเป็นระยะเวลา ๖ ปี เป็นการเรียนภาษารัสเซีย ๑ ปี และเข้าศึกษาในโรงเรียนนายเรือ เป็นระยะเวลา ๕ ปี ในการให้นักเรียนนายเรือไปศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรือสหพันธรัฐรัสเซียเป็นปีที่ ๒ โดยเมื่อปี ๒๕๖๓ มีนักเรียนนายเรือที่ได้รับคัดเลือกไปศึกษาต่อจำนวน ๒ นาย ทั้งนี้นักเรียนนายเรือ เนติภูมิฯ จะเดินทางไปกรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซียในวันเสาร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘๕๕ น.