พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ นำคณะผู้บังคับบัญชา เข้าเยี่ยมคำนับ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ณ ศาลกลางจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ การนี้มี กอรมน.จังหวัดฯ และศรชล.จังหวัดฯ (ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดฯ)ให้การต้อนรับ

โดยผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือได้แนะนำคณะผู้บังคับบัญชาของโรงเรียนนายเรือ และได้หารือข้อราชการรวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานเกิดความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐมีความเป็นปึกแผ่น มั่นคง และมีเสถียรภาพ สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุดท้ายผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือได้มอบของที่ระลึกแด่ผู้ว่าราชการฯ และคณะผู้บริหารของจังหวัดฯ