วันที่ 28 ต.ค.64 เวลา 13.00 น.- 15.00 น. พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผอ.ศรชล.ภาค 1/ผบ.ทรภ.1 และคณะ เข้าร่วมปรึกษาหารือข้อราชการกับ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์/ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ผอ.ศรชล.จว.ประจวบคิรีขันธ์/ผวจ.ประจวบคิรีขันธ์)

ณ ห้องประชุมหว้ากอ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในประเด็น ปัญหาทางทะเลของจังหวัด และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางในการร่วมกันแก้ไขต่อไป