เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางจินตนา ทองใจสด นายกเทศมนตรีตำบลพุเตย อ.วิเชียรบุรี รับมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพชุมชนและท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมผ้าไทย จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพชรบูรณ์และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 10/2564 โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ที่ห้องเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร 2) ถนนสระบุรี – หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์.