วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยก่อนเริ่มการประชุม นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ/การมอบโล่ที่ระลึก ให้แก่ เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น รางวัลชมเชยระดับประเทศ โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO จังหวัดดีเด่น อาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจำปี 2564

จากนั้น ได้แนะนำตัวหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่หรือเข้าประชุมครั้งแรก จำนวน 11 ท่าน โดยมีผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พล.ต.ต. พัลลภ แอร่มหล้า ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.อ.ภัทราวุธ ทิพโกมุท รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา น.พ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอภิวัฒน์ ทับทิมโต ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพระนครศรีอยุธยา นายยิ่งศักดิ์ คำเพราะ ผอ.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 1 นายเทวพงศ์พันธ์ เมืองยม ผบ.เรือนจำจังหวัดฯ น.พ.ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล ผอ.โรงพยาบาลเสนา นางกัลยา มาลัย ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ และนายปรีดา แตงสาขา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในโอกาสนี้ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กล่าวมอบกรอบการทำงาน ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอำเภอทุกอำเภอ และทุกหน่วยงาน ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานสำคัญ 4 เรื่องหลัก ประกอบด้วย 1) สถาบันหลักของชาติ โครงการพระราชดำริฯ และแนวทางตามพระราชดำริฯ 2) นโยบายรัฐบาล 3) โครงการยุทธศาสตร์ของจังหวัด และ 4) การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎร โดยในปีงบประมาณ 2565 นี้จะมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อเสริมสร้างรายได้ ที่อยู่อาศัย การศึกษา และการสงเคราะห์ ตามลำดับ

โดย นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10/2564 โดยมี คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำองค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ณ ที่ตั้ง ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและการแก้ปัญหาสำคัญของพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนตุลาคม 2564

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับผลการดำเนินงานและติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลและการแก้ไขปัญหาสำคัญในพื้นที่ ประกอบด้วย นโยบายด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ด้านสังคมและความมั่นคง ในส่วนของการปฏิบัติที่สำคัญของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด ด้านสิ่งแวดล้อม ได้รายงานผลการขับเคลื่อนและความก้าวหน้าของการบริหารจัดการคัดแยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และด้านการบริหารจัดการ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการบริหารจัดการวัคซีนโควิด ตลอดจนการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ รวมทั้ง การเตรียมความพร้อมการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” เพื่อเฉลิมฉลองครบ 30 ปี ที่ UNESCO ประกาศให้อยุธยาเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ่งได้ปรับกำหนดการจากเดิม เป็นวันที่ 17-26 ธันวาคม 2564 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และจะจัดพิธีบวงสรวง ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 พร้อมนี้ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมบริจาคสิ่งของ ในวัน “รวมน้ำใจช่วยกาชาด” วันที่ 24 พ.ย.นี้ ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายวีระชัย นาคมาศ กล่าวว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การบริหารจัดการวัคซีนโควิด และการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ ต้องขอความร่วมมือจากนายอำเภอ และสาธารณสุขจังหวัดฯ เป็นหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ควบคู่ไปกับ การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรและผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล หรือ Universal Prevention For COVID-19 ซึ่งหมายถึง การระมัดระวังป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลาของทุกคน 10 ข้อ ได้แก่ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ เป็นต้น