สทนช. จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัทไฮโดรแอสโซซิเอชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด จะจัดให้มีการประชุมปฐมนิเทศ โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. จำนวน 2 เวที ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ได้แก่ เวทีที่ 1 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องสิรินธารา 2 ชั้น 1 โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ และ เวทีที่ 2 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ บึงงามรีสอร์ท อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ
(1) เพื่อจัดทำแผนหลักแบบบูรณาการ (Integrated Master Plan) โดยวิเคราะห์สภาพพื้นที่ปัญหาในเชิงลึกให้สอดคล้องตามเป้าหมายและกลยุทธ์ในแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
(2) เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาบึงหรือหนองน้ำธรรมชาติที่มีศักยภาพของจังหวัดบึงกาฬ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 แห่ง
(3) เพื่อศึกษาจัดทำรายงานวางโครงการเบื้องต้น สำหรับโครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วนตามแนวทางการแก้ปัญหาตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน อย่างน้อย 5 โครงการ และ
(4) เพื่อรวบรวมจัดทำฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MISและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) แผนที่ประกอบและแผนงานโครงการ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน ช่วงปี พ.ศ. 2561-2565 โดยแสดงการประเมิน ทั้งในภาพรวมและรายโครงการ และจัดทำแผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ช่วงปี พ.ศ. 2566 – 2570 โดยแสดงกระบวนการวิเคราะห์ กลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนโครงการ และจัดทำกรอบการดำเนินการช่วงปี พ.ศ. 2571-2580

ีคำ

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมปฐมนิเทศ คือ (1) เพื่อชี้แจงข้อมูลรายละเอียดของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องรับทราบ โดยภาพรวมของโครงการ อาทิ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการ พื้นที่ศึกษา ขอบเขตการศึกษา สภาพพื้นที่โครงการ ตลอดจนแผนการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป และ (2) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายในด้านความต้องการและแสวงหาทางออกเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน

ขอบเขตพื้นที่ศึกษา ครอบคลุมจังหวัดบึงกาฬและพื้นที่ข้างเคียงที่มีผลเกี่ยวเนื่องหรือมีผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ รวมทั้งพื้นที่ลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้องสำหรับการพัฒนาโครงการที่มีโครงข่ายเชื่อมโยงกัน รวมถึงพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการพัฒนา
ท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศ โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ สามารถเข้าร่วมประชุมในพื้นที่ใกล้บ้านท่าน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่หน่วยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ -โทรสาร 0-5596-2822, 091-025-1766,081-887-5541 เว็บไซต์โครงการ http://www.aei.nu.ac.th/Bueng%20Kan%20water%20plan.htm