นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ ที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วย นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 26- 29 ตุลาคม เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สามารถปฏิบัติตามยุทธวิธีได้อย่างถูกต้อง และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของท่านธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยได้รับการสนับสนุนครูฝึก(หมวกแดง) จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และครูฝึก(หมวกดำ) จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

ขณะที่ นายภูพิชิต ช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) ปี 2562-2564 ของอุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ และการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ปี 2565

นาย อิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16เปิดเผยว่าการฝึกอบรมครั้งนี้สืบเนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนโนบาย "ทส. ยกกำลังเอ็กซ์" มองไปข้างหน้า อย่างไร้ขีดจำกัด มุ่งสู่วิสัยทัศน์ "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนววิถีใหม่ ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

" ซึ่งเน้นย้ำการฟื้นฟูและการปรับตัวทุกมิติ สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน เพิ่มสมรรถนะปรับแนวคิดและระบบในการทำงานแบบใหม่ สร้างการรับรู้ความเข้าใจและการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนทำงานแบบใหม่ ทส.ยกกำลัง x หน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพิ่มมากขึ้น

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จึงสั่งการให้ทุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในสังกัดฝึกทบทวนการลาดตระเวนเชิงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อให้การปฏิบัติงานคุ้มครองรักษาป่ามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น