นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ OGIS สำหรับแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม (Application of QGIS for Flood Risk Map) มีนายอมาณัติ น้อยวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเนินมะปราง เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีบุคลากรหน่วยราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมฝึกอบรมกว่า 40 คน

ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในงานบริหารจัดการชุมชน ภัยพิบัติ หรือแม้แต่การวางผังเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทยในปัจจุบัน ที่มีจำนวนความถี่ของการเกิดบ่อยครั้ง ต่อเนื่อง และรุนแรงเพิ่มมากขึ้น อันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดีการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยให้ได้ถูกต้องจำเป็นต้องอาศัยความรู้ทางทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีหน้าที่หลักใน 4 ด้าน คือ การสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในวิชาการเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านต่าง ๆ แก่บุคลากรในสังคม

ดังนั้นสถานวิจัยความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกใช้ QGIS สำหรับแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม เผยแพร่ เสริมสร้างทักษะ และความรู้ ด้านการประยุกต์ใช้ OGIS สำหรับแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ให้กับบุคลากรจากหน่วยราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้สอดรับกับการทำงานดังกล่าว.