เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2564 ตามที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยโสธรได้จัดขึ้นโดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายชัยวัฒน์ ชัย เวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในครั้งนี้

นายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร กล่าวว่าตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2564 จำนวน 8 ด้านประกอบไปด้วยด้านการศึกษา สาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดย อบต.และเทศบาลที่ได้รับประกอบไปด้วย1. ด้านการศึกษา อบต.ข้นไดใหญ่ 2. ด้านสาธารณสุข อบต.ลุมพุก 3. ด้านสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองยโสธร 4. ด้านส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.บึงแก 5. ด้านการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น อบต.บากเรือ 6.ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเดิด 7. ด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาและ 8. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อบต.น้ำคำ ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้มอบเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นปี 64 ในครั้งนี้