วันที่ 27 ต.ค.64 นายสมศักดิ์​ บุญโยม สหกรณ์จังหวัดระนอง​ เป็นประธานในการเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี​ สหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด สำหรับปีสิ้นสุด 31 มีนาคม​ 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนกระบุรี อ.กระบุรี จ.ระนอง โดยมีนางณัชกช นามจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ สหกรณ์จังหวัด ได้กล่าวแสดงความยินดี ชื่นชมต่อคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ สมาชิกสหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ช่วยกันทำให้ผลการดำเนินงานของสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกได้พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกโดยการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ทั้งในระดับสมาขิกและระดับองค์กร สหกรณ์สามารถรักษาระดับมาตรฐาน ระดับชั้น การดำเนินธุรกิจที่ตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิก การมีส่วนร่วมของสมาชิก ความสามารถในการกำหนดนโยบายการดำเนินงาน ด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งการปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายสหกรณ์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ ไม่มีข้อบกพร่อง สหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด จดทะเบียนสหกรณ์เมื่อวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2519 สมาชิกแรกตั้ง จำนวน 170 คน หุ้นแรกตั้ง จำนวน 170 หุ้น มูลค่า 1,700 บาท เป็นสหกรณ์ระดับอำเภอ ปัจจุบันสหกรณ์ดำเนินธุรกิจ 3 ด้าน คือ สินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ผลการดำเนินงานปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564 สหกรณ์มีสมาชิก จำนวน 882 คน มีทุนดำเนินงาน 4,756,850 บาท กำไรสุทธิประจำปี 248,415.61 บาท สหกรณ์ฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกเลี้ยงสุกร เริ่มแรก จำนวนหนึ่งกลุ่ม 20 ราย ปัจจุบันมีสมาชิกเลี้ยงสุกรขุน จำนวน 130 คน สหกรณ์ดูแลสมาชิกกลุ่มเลี้ยงสุกรส่งเสริมการเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยสำรวจข้อมูลสมาชิกที่ต้องการเลี้ยงสุกร และรวบรวมสมาชิกสหกรณ์ ปรับปรุงคอก/การทำคอกใหม่ เพื่อถูกสุขลักษณะ กลิ่นสภาพการเลี้ยงดู ให้ความรู้ด้านการเลี้ยง วัคซีน ยารักษาโรค (ปศุสัตว์)อาหาร ตลอดจนหาตลาดให้กับสมาชิก ในปี 2564 สหกรณ์ได้กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 6.8 ล้านบาท แยกเป็น 1) โครงการปกติ จำนวน 5 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ได้แก่ ลูกสุกรขุนและอาหารสัตว์ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ และ โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ.2563–2567) วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมเป็นทุนทำการเกษตรแบบผสมผสาน จำนวน 36 รายๆ ละ ไม่เกิน 50,000