เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยภริยา นางฐิตยาภา เจริญเหรียญ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร และประชาชนทุกภาคส่วนร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาที่พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบฯ (หลังเก่า) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 23 ต.ค. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยนานัปการ อาทิ การเลิกทาส การพัฒนาประเทศชาติในด้านต่างๆ ทั้งด้านสังคม การศึกษา การคมนาคม ทำให้พระองค์ได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” หรือพระพุทธเจ้าหลวง ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” จากนั้นผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเชิงสะพานบางนางรม ริมอ่าวประจวบฯ มีประชาชนจิตอาสาพระราชทานจากทุกภาคส่วนร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยร่วมกันเก็บขยะทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะและบริเวณชายทะเลอ่าวประจวบฯให้เกิดความสะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

และที่หน้าว่าการ อ.หัวหิน นายราม สิงหโศภิษฐ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอหัวหิน นำหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองหัวหิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ทรงพัฒนาและปฏิรูปบ้านเมืองในทุกๆด้าน นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยะประเทศ จากนั้นพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาพระราชทานร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณสถานีรถไฟหัวหิน ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในด้านการคมนาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย.