วันที่ 21 ต.ค.64 นายสมศักดิ์ บุญโยม สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมกันตัดแต่งกิ่งและใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้ รอบบริเวณสำนักงานฯ เนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” เนื่องด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟู ความสมดุลของธรรมชาติ โดยทรงปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาตลอดพระชนม์ชีพ ของพระองค์ ในการนี้พระองค์ทรงให้ความสําคัญของการบํารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกว่ามีความสําคัญ และน่าเป็นห่วงมากกว่าการปลูก และเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงงานพัฒนาชนบทของประเทศไทย โดยเฉพาะการฟื้นฟูสมดุลของธรรมชาติ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 กําหนดให้วันคล้ายวัน พระราชสมภพของพระองค์ คือ วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันบํารุงรักษาต้นไม้ประจําปีของชาติ และต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดําเนินการระดมความเห็นจากบุคคลทั่วไปเพื่อกําหนด ชื่อที่เหมาะสมสําหรับวันดังกล่าว ปรากฏชื่อว่า “วันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ” ได้รับการพิจารณาและเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533