ครม.เห็นชอบบันทึกความร่วมมือไทย–จีน ด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ส่งเสริมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การจัดเทศกาลภาพยนตร์
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจ(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านภาพยนตร์ระหว่างทบวงกิจการภาพยนตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) แห่งราชอาณาจักรไทย ถือเป็นความตกลงครั้งแรกด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ระหว่างกัน โดยสาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มุ่งส่งเสริมการเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ระหว่างบุคลากรในอุตสาหกรรมและประชาชนของทั้งสองประเทศ ผ่านการจัดนิทรรศการหรือเทศกาลภาพยนตร์ไทยในประเทศจีนผ่านช่องทางต่างๆ เผยแพร่ภาพลักษณ์ความเป็นไทยตามสื่อบันเทิงในรูปภาพยนตร์แก่ผู้บริโภคของจีน และประชาชนของทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตระหว่างกันผ่านสื่อภาพยนตร์ นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังมุ่งสนับสนุนให้มีการจัดทำความตกลงด้านการลงทุนผลิตภาพยนตร์ระหว่างรัฐบาลในอนาคตเพื่อประโยชน์แก่ภาคเอกชน ซึ่งส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยช่วยเพิ่มโอกาสให้เกิดผลงานในตลาดภาพยนตร์ของประเทศจีนมากขึ้น

นับตั้งแต่วธ.ได้ดำเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์(Creative Culture) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ BCG อุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5F และแผนปฏิบัติการส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยในประเทศจีน ทำให้เกิดความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดเทศกาลภาพยนตร์จีน ณ กรุงเทพฯ การแลกเปลี่ยนภาพยนตร์จีน-ไทย งานตลาดภาพยนตร์และโทรทัศน์นานาชาติฮ่องกง งานตลาดภาพยนตร์นานาชาตินครเซี่ยงไฮ้ เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ กรุงปักกิ่ง และการจัดงานแสดงสินค้าลิขสิทธิ์นานาชาติแห่งฮ่องกง เป็นต้น ส่งผลดีต่อการค้าและการลงทุนระหว่างกันซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 9,200 ล้านบาท