ประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะชนเผ่าต่าง ๆ พากันเดินทางไปฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน โควิด – 19 ที่อาคารการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัด ( กกท.) เป็นจำนวนมากหลังเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายพื้นที่และการมองเห็นประโยชน์การเปิดการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.64 นายแพทย์ชาญชัย พจมานวิพุธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ขณะนี้ พบว่า ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวนมาก ที่มาจากหลายอำเภอได้พากันเดินทางมารับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด-19 ที่อาคารการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ( กกท.) อ.เมืองแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาขอฉีดเอง มีจำนวนมากกว่า 2 เท่า ของผู้ที่มีรายชื่อและจองไว้ล่วงหน้า อาทิเมื่อวันวานที่ผ่านมา มีคนที่ Walk In มียอดสูงถึง 400 กว่าคน ขณะที่คนที่จองและมีรายชื่อเข้ารับการฉีด มีจำนวนเพียง 100 ว่าคนเท่านั้น

นายแพทย์ชาญชัย ระบุว่า ชาวแม่ฮ่องสอน นับว่าโชคดีที่ขณะนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรวัคซีนในปริมาณที่เพียงพอสำหรับการฉีดให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ดีกว่าหลายจังหวัดที่ยังมีประชาชนที่ต้องการรับวัคซีนแต่ต้องรอคิว โดยประชาชนที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถมารับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ได้ทันทีไม่ต้องลงทะเบียน ไม่ต้องรอคิว ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน(กกท) ในระหว่าง วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และจุดให้บริการเชิงรุกในชุมชนทุกจุด นอกจากนี้ ยังสามารถเข้ารับวัคซีนได้ ณ โรงพยาบาลประจำอำเภอ อีก 6 อำเภอ
ตามสถิติการเสียชีวิตจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 พบว่าผู้เสียชีวิตมากกว่า 90% เป็นกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จึงขอประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าว รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มารับวัคซีนป้องกัน COVID-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดการเสียชีวิต ลดความรุนแรงของโรค และลดการระบาดของโรค เนื่องจากการฉีดวัคซีนไม่ได้ส่งผลเฉพาะแค่ตัวผู้ได้รับวัคซีน แต่เพื่อครอบครัว และชุมชน

สรุป สถานการณ์ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเมษายน จานวน 1,241 ราย เป็นเพศชาย 580 ราย และเพศหญิง 661 ราย เสียชีวิต 12 ราย (0.96%). รักษาหายแล้ว.752.ราย.(60.6%) ยังอยู่ระหว่างรักษา 477 ราย. (38.44%) มีอาการเล็กน้อย 434.ราย ปานกลาง 39 ราย และรุนแรง.4 ราย.รักษาอยู่ที่.รพ.ศรีสังวาลย์.8. ราย.รพ.แม่สะเรียง 10 ราย.รพ.ปาย 21.ราย.รพ.สบเมย 34.ราย รพ.แม่ลาน้อย 5 ราย รพ.สนาม.231.ราย.และรักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน.(CI).168.ราย

การที่ประชาชนจำนวนมากพากันเดินทางไปรับวัคซีน ดังกล่าว บุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติงานระบุว่า มีหลายสาเหตุ ได้แก่ จากข่าวการระบาดของโรคและการติดเชื้อในหลายพื้นที่ของจังหวัด ทำให้ชาวบ้านพากันตื่นตัวและตระหนกต่อข่าวทำให้ติดสินใจพากันมาฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น อีกประการหนึ่งก็คือ กรณีการเปิดประเทศและเปิดให้มีการท่องเที่ยว เพื่อเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ ที่ใกล้ล้มละลายไปทั้งประเทศ ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในการเตรียมพร้อมรับการท่องเที่ยว ซึ่งทางจังหวัดได้มีมาตรการในการป้องกันนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด หากไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ก็จะไม่สามารถเดินทางมาเที่ยวได้ ขณะที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เริ่มเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีน หากไม่ฉีด ก็จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว ทำให้มีคนเปลี่ยนใจมาฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ คนที่มารับการฉีดวัคซีน มีทั้งคนที่เริ่มฉีดวัคซีน เข็มแรก มาขอฉีดเข็มที่ 2 และ อีกจำนวนหนึ่งมาขอฉีดเป็นเข็มที่ 3 ซึ่งมีปริมาณมากขึ้นทุกวัน