รมว.แรงงานส่งมาตรการช่วยเหลือ ลูกจ้าง นายจ้าง บรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากอุทกภัย นำเงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน วงเงิน 80 ล้านบาท ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ นำไปซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ฟื้นฟูอาชีพหลังประสบภัย นายสุชาติ ชมกลิ่นรมว.แรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ได้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องแรงงานและสถานประกอบกิจการในทุกภาคส่วนของประเทศ รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม และกระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนทุกกลุ่ม จึงได้ดำเนินการช่วยเหลือตามมาตรการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องแรงงานและสถานประกอบกิจการจึงสั่งการให้กระทรวงแรงงานหาแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว โดยมอบหมายให้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินมาตรการช่วยเหลือลูกจ้าง นายจ้าง ที่ประสบอุทุกภัยตามโครงการเงินกู้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ จากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการหรือรัฐวิสาหกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำไปบรรเทาความเดือดร้อนใช้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หรือฟื้นฟูอาชีพหลังประสบภัย ตลอดจนสามารถนำไปเสริมสภาพคล่องสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ได้จัดทำโครงการเงินกู้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีวงเงินงบประมาณ 80 ล้านบาท เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการหรือสหกรณ์ออมทรัพย์ในรัฐวิสาหกิจ สามารถยื่นคำขอกู้เงินเพื่อนำไปให้บริการเงินกู้แก่ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วงเงินสูงสุดสหกรณ์ละ 20 ล้านบาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 5 ปี โดยมีเงื่อนไขว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องคิดดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิกไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี และใช้คณะกรรมการสหกรณ์และผู้จัดการสหกรณ์เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ ทั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตั้งอยู่ หรือยื่นคำขอกู้ผ่านระบบ e-Service กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน e-mail : [email protected] โทรศัพท์ 0-2660-2181 โทรสาร 0-2660-2181 สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546