สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า)สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง โดยนางวันทนีย์ มีเเสง วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดอ่างทอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 จึงได้จัดทำถุงปันน้ำใจ จำนวน 45 ถุง เพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความรัก และเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมกันทำความดี รู้รักสามัคคี รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งนำหลักธรรมทางศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบต่อไป

ในการนี้ นางวันทนีย์ มีเเสง วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย จัดหางานจังหวัดอ่างทอง ธนารักษ์จังหวัดอ่างทอง และข้าราชการ บุคลากรของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง ได้ลงพื้นที่มอบถุงปันน้ำใจ ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ 4,5 ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ในการเป็นศูนย์รวมจิตใจ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในยามยากลำบาก จากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้