อบจ.ตรัง ประกาศงดจัดงานประเพณีลากพระจังหวัดตรัง ประจำปี 2564เพื่อมิให้เกิดการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมาก และให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

วันนี้(14 ตุลาคม 2564) นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายก อบจ.ตรัง เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีผู้ป่วยติดเชื้อรายวันและผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน และต่อระบบการให้บริการทางสาธารณสุข สำหรับสถานการณ์ของจังหวัดตรังพบผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดตรัง ได้กำหนดให้ทุกภาคส่วนดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเข้มงวด

อบจ.ตรัง ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยประชาชนทุกคน จึงงด จัดงานประเพณีลากพระจังหวัดตรัง ประจำปี 2564 ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นหลังวันออกพรรษาของทุกปี เพื่อมิให้เกิดการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมาก และให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในจังหวัดตรัง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ออกประกาศ อบจ.ตรัง เรื่อง งดจัดงานประเพณีลากพระจังหวัดตรัง ประจำปี 2564 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 และมีหนังสือแจ้ง เจ้าอาวาสวัด เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ และหัวหน้าที่พักสงฆ์ในจังหวัดตรัง ทราบแล้ว

สำหรับการจัดงาน “ประเพณีลากพระจังหวัดตรัง” ริเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 มีการชักพระ การประกวดเรือพระหลังออกพรรษาของทุกปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธ และอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นของ จ.ตรัง ซึ่งแต่ละปีมีเรือพระจากทุกอำเภอ มาร่วมขบวนแห่และจัดแสดงภายในบริเวณงาน มีประชาชน นักท่องเที่ยวเดินทางมาชมเรือพระและร่วมทำบุญจำนวนมาก