วันนี้ (14 ต.ค.64) เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งพบว่ายังมีการแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้มีผู้ป่วยเพิ่มอีก 42 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสม 3,526 ราย คาดการณ์สถานที่รักษาทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามมีเพียงพอรองรับผู้ป่วยรายใหม่ ส่วนผลการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนคิดเป็นร้อยละ 61.98

ที่ประชุมยังได้เสนอเร่งรัดการการจัดตั้ง CI ในระดับตำบล เพื่อใช้ในการแยกกักผู้ติดเชื้ออย่างน้อย 20 เตียงต่อหนึ่งตำบล พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ระบาดหากมีอาการน่าสงสัยให้รีบตรวจ ATK หากหมู่บ้านใดพบผู้ป่วย 10% ของพื้นที่ให้ปิดหมู่บ้านทันทีที่พบเพื่อเฝ้าระวัง ส่วนโรงงานต่างๆใช้การตรวจ ATK และทำ Bubble & Seal โดยเฉพาะโรงงานที่มีแรงงานต่างด้าวป้องกันการเกิดการระบาดออกสู่ชุมชน โรงงานใดมีแรงงานมากกว่า 50 คน ต้องเตรียมพื้นที่สำหรับแยกกักในโรงงาน พิจารณาให้ Vaccine กลุ่มแรงงานต่างด้าวเพื่อความครอบคลุมให้มากที่สุด เมื่อได้รับวัคซีนเพิ่มระดมฉีดวัคซีนเข็ม 3 เพราะพังงาฉีดเข็ม 2 มานานหลายเดือน

จากนั้นได้พิจารณาร่างคำสั่งจังหวัดพังงาเรื่องปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ฉบับที่ 66 มาตรการปฏิบัติในพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน หรือกฐิน ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด การบริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กลุ่มเป้าหมายประชากรแฝงในจังหวัดพังงา มาตรการกักกันนักเรียนก่อนเปิดเรียนโรงเรียนกีฬา อบจ.พังงา แนวทางในการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม อำเภอตะกั่วทุ่ง ปิดพื้นที่เสี่ยง หมู่ 3 บ้านท่าสนุก ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด ได้แก่ ซอยสันติสุข, ซอยพัฒนา, ซอยร่วมใจ เป็นระยะเวลา 7 วัน รวมพื้นที่บ้านเรือนประชาชนจนถึงชายทะเล และประกาศสถานที่เอกเทศศูนย์พักคอยรีสอร์ทประชารัฐ ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง

พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้ห่วงใยในสถานการณ์ยาเสพติดที่ในห้วงสถานการณ์ของโควิด 19 ในขณะนี้ ซึ่งได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ อำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง เข้าตรวจ หาข่าว จับกุมผู้จำหน่ายและผู้เสพ ตามกฎหมาย รวมทั้งหากประชาชนพบเบาะแสสามารถโทรศัพท์แจ้งเข้ามาได้ที่หมายเลข 1567 โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้แจ้ง มอบหมายสาธารณสุขจังหวัดพังงาสำรวจข้อมูลประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 และประสานงานกับอำเภอเมืองพังงาเข้าดูแลเยียวยาช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนเป็นกรณีพิเศษ และขอความร่วมมือการจัดกิจกรรมศาสนพิธีหรืองานประเพณีใดๆก็ตาม ให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด