วันนี้ ( 14 ตุลาคม 2564 ) ผู้สื่อข่าวที่โรงแรม KM อ.เมือง จ.พะเยา สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตย (National Democratic Institute) หรือ NDI ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงผลกำไรและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด และเป็นพันธมิตรกับสภาพัฒนาการเมืองสถาบันพระปกเกล้าอีกทั้งให้การสนับสนุน ด้านวิชาการแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งและพรรคการเมืองต่างๆ ภายใต้โครงการปัจจุบัน NDI ได้จัดเวทีสาธารณะหลายครั้งเพื่อเปิดพื้นที่ให้ตัวแทน ภาคประชาสังคม มีโอกาส พูดคุยหารือกับภาคการเมืองและภาครัฐถึงปัญหาหลักๆ ของจังหวัดต่างๆ เป้าหมายในทุกภูมิภาค รวมทั้งร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

เวทีเสวนาในวันนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว ปัจจุบัน ทุกจังหวัดมี อบจ. ทั้งฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นตนเอง NDI มีความตั้งใจที่จะส่งเสริม ความร่วมมือระหว่าง ภาคประชาชนและ อบจ. ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งอยู่ภายในขอบเขตอำนาจ ของ อบจ. โดยประชาชนมีส่วนร่วมผ่านตัวแทนภาคประชาสังคมกลุ่มต่างๆ เวทีนี้จึงถือเป็น อีกก้าวย่างของความร่วมมือกันแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัด ผ่านการพูดคุยหารืออย่างสร้างสรรค์ ระหว่างภาคการเมืองและภาคประชาสังคม

ในส่วนของจังหวัดพะเยา ได้มีตัวแทน อบจ.พะเยา , นักการเมืองพรรคพลังประชารัฐ , พรรคก้าวไกล , พรรคเพื่อไทย และพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีภาคประชาสังคมเข้ารับฟัง ร่วมเสวนาถึงปัญหาการพัฒนาจังหวัดพะเยาในมิติต่างๆ เพื่อนเสนอปัญหาที่เสวนานำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมให้กับ อบจ.พะเยา