การรับสมัครเลือกตั้ง อบต. ทั้ง 75 แห่งของจังหวัดตรัง ล่าสุด มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต. 136 ราย และมีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1,154 ราย

นางสาวอรพิน อาชีวะสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก มีขนาดเล็กและอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบท เพื่อดูแลและจัดทำบริการสาธารณะแก่ประชาชนเพื่อให้หมู่บ้านและตำบลมีความเจริญและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ทั้งนี้ จังหวัดตรัง มีองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 75 แห่ง ซึ่งในการเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใน 3 วันที่ผ่านมา(11 - 13 ตุลาคม 2564) มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 136 ราย และมีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 949 ราย รวมทั้งสิ้น 1,154 ราย และจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นี้ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เน้นย้ำให้ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้ง ต้องพิจารณาข้อห้ามต่างๆ ว่าคุณสมบัติตนเองมีสิทธิ์สมัครหรือไม่ ซึ่งหากคุณสมบัติไม่ได้ แม้สมัครได้แต่ภายหลังตรวจพบจะถูกดำเนินคดีอาญา และขอให้เตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน สามารถสแกนคิวอาร์โค๊ด แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอกข้อมูลการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง หรือสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง https://www.ect.go.th/trang