วันที่ 9 ต.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ นายกลินท์ สารสิน ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเกษตรกร พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฎ สมาชิกวุฒิสภา ที่ปรึกษากรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ พร้อมอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเกษตร สาขาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และคณะกรรมการเพิ่มมูลค่าพืชเกษตรได้เดินทางมา ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี และลงพื้นที่เยี่ยมชมรับฟังปัญหาจากภาคเกษตรกร พร้อมทั้งพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเพื่อรับฟังปัญหา มีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวให้การต้อนรับคณะในครั้งนี้ นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นางสาวกุลวลี สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดราชบุรี เขต 1 นางบุญยิ่งนิติ กาญจนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และผู้แทนเกษตรกร ร่วมประชุ ซึ่งการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเกษตร และ คณะกรรมการเพิ่มมูลค่าพืชเกษตร หอการค้าไทย ร่วมเสนอปัญหา และแนวทางการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ในด้านต่างๆ ร่วมกันในการประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้จังหวัดราชบุรีได้รับการพิจารณาให้เป็นจังหวัดนำร่องในการขับเคลื่อนสร้างเกษตรมูลค่าสูง ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อน BCG Model โดยมุ่งหวังที่ จะพัฒนาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบความร่วมมือในการสนับสนุนให้เกิดการยกระดับเกษตรกร สร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมด้านการตลาดของสินค้าเกษตร ให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยมีสินค้าเกษตรเป้าหมายที่จะดำเนินการ ประกอบด้วย สินค้าเกษตร 6 ประเภท ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอม อ้อยโรงงาน โคนม สุกร กุ้งก้ามกราม และสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ รวมทั้ง ด้านการท่องเที่ยว

โดยการประชุมในครั้งนี้ มุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือ การระดมความคิดเห็น ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และทุกท่านในฐานะผู้มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพ ในการบูรณาการทำงานร่วมกัน อันนำไปสู่เป้าหมายของการขับเคลื่อน ที่จะสามารถกำหนดทิศทาง และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการพัฒนาสินค้าเกษตรของ จังหวัดราชบุรี ภายใต้กรอบเกษตรมูลค่าสูงและ BCG Model รวมทั้งการขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูงได้ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันการพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดราชบุรีให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร สามารถยกระดับรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวราชบุรี และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวต่อไป

ซึ่งหลังจากประชุม ทางคณะ และผู้ร่วมประชุม ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี การพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร เพื่อหารือการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเสีย การพบปะเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว และเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอม ณ บริษัท เอ็นซี โคโคนัท จำกัด ตำบลแพงพวย อ.ดำเดินสะดวก เยี่ยมชมธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และร่องเรือชมคลองเส้นทางวิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนินสะดวก ณ วัดโชติทายการาม เพื่อสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว และนำข้อมูลที่ได้รับ มาพัฒนาการท่องเที่ยวภายหลังในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง