กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น ร่วมลงทุนกับ บริษัท เมติคูลี่ จำกัด ในรอบการลงทุน Series Bต่อยอดความสำเร็จและความเชี่ยวชาญ ยกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medical Technology)ให้บริการกระดูกเทียมและเครื่องมือทางการแพทย์ พร้อมผลักดันนวัตกรรมสุขภาพ อย่างยั่งยืน น.ส.นิธินันท์ คฤหวาณิช ประธานฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ กลุ่มบริษัทวินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น ได้ลงนามสัญญาเพื่อเข้าร่วมลงทุน ในรอบการลงทุน Series B กับ รศ.ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เมติคูลี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติไทยที่ใช้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการพัฒนากระดูกและข้อต่อเทียม รวมถึงอุปกรณ์ช่วยผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ โดยปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)และได้นำผลิตภัณฑ์ไปใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลมากกว่า 400 ราย และเตรียมขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับUSFDA พร้อมขยายตลาดไปยังตลาดต่างประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มบริษัทวินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น โดย น.ส.นิธินันท์ คฤหวาณิช ได้ตระหนัก และเห็นคุณค่าในการพัฒนานวัตกรรมชั้นสูง อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อผู้ป่วยต่อสังคม ประเทศชาติ และมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง สิ่งสำคัญยิ่งคือการยกระดับขีดความสามารถในความเป็นเลิศด้านการให้บริการเชิงเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณะสุขของประเทศไทย นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์กับวงการแพทย์ในระดับโลกอีกด้วย