วันนี้ (20 ธ.ค.60) นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ผักปลอดภัยภูทับเบิก จำกัด และสหกรณ์ผลิตผักน้ำดุกใต้ จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายอนุรัตน์ เลื่อนลอย สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ

สหกรณ์ผักปลอดภัยภูทับเบิก จำกัด มี สมาชิก 73 ราย โดยสหกรณ์ฯ ดำเนินธุรกิจรวบรวมผักอินทรีย์และผักปลอดภัย เพื่อส่งออก วันละประมาณ 700 กิโลกรัม ขณะที่สหกรณ์ผลิตผักน้ำดุกใต้ จำกัด มีสมาชิก 159 ราย ดำเนินการธุรกิจรวบรวมผักปลอดสารพิษจากสมาชิก และเกษตรกร พื้นที่เพาะปลูก 320 ไร่

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance