วันที่ 17 ก.ย.64 ผู้เข้าอบรมนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 12 จัดสัมมนาสาธารณะเรื่อง “กลยุทธ์การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ” ในรูปแบบออนไลน์

ทั้งนี้นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ ธรรมาภิบาล คุณธรรม และความโปร่งใสในการป้องกันทุจริต” ตอนหนึ่งว่า ผู้เข้าร่วมอบรวมหลักสูตรนยปส. จะต้องมีความเข้าใจว่า พวกท่านที่เข้าอบรมนี้จะต้องเข้าใจว่าท่านมีภารกิจในการป้องกันการทุจริต ท่านจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง มีบทบาทในการสร้างเครือข่าย เพื่อร่วมต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ รวมทั้งต้องเป็นตัวอย่าง เป็นผู้นำ เป็นต้นแบบและต้องการให้ท่านแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม มีคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล เพราะฉะนั้นนอกจากจะต้องการให้ท่านเป็นตัวอย่างแล้ว เขายังต้องการให้ท่านเป็นผู้นำในการสร้างเครือข่ายในการรณรงค์ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

นายชวน กล่าวต่อว่า เราจะเห็นได้ว่าทำไมเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบจึงเป็นเรื่องใหญ่ จนต้องมีการจัดอบรมหลักสูตรเกิดขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชน เนื่องจากเรามีปัญหาในเรื่องการทุจริตในบ้านเมืองของเรามายาวนาน มากบ้าง น้อยบ้าง ตามยุค ตามสมัย และแนวโน้มก็ยังมีอยู่จนถึงทุกวันนี้ทุกวงการ และกระจายไปทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น

นายชวน กล่าวต่อว่า ในฐานะที่ตนเป็นนักการเมือง และอยู่ในการเมืองมา52ปี ก็พูดได้ในฐานะประจักษ์พยานว่า แนวโน้มการทุจริต ประพฤติมิชอบไม่ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากส่วนราชการ ร่วมมือด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่ ดังนั้นท่านอย่าแปลกใจว่ามีบางยุค บางสมัยคิดว่าใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ดี ฉบับที่เป็นประชาธิปไตยแล้ว ก็ยังกลายเป็นยุคสมัยที่มีรัฐมนตรีติดคุกมากที่สุด ซึ่งป.ป.ช.เจ้าของหลักสูตร ควรจะนำคดีเหล่านั้นมาให้นักศึกษาได้ดู โดยเฉพาะคดีที่จบไปแล้ว มีคนติดคุกไปแล้ว ถูกลงโทษไปแล้วมากมาย ที่ป.ป.ช.มีส่วนร่วม หรือบางคดีที่แม้ป.ป.ช.จะไม่ได้มีส่วนร่วมก็ควรนำมาให้นักศึกษาได้ศึกษา เพราะทุกเรื่องมีประโยชน์ที่จะทำให้เราได้รู้ว่า บ้านเมืองเรามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

“ เราจะได้ศึกษาว่า ทำไมคนระดับสูงสุด อย่างระดับนายกฯ มาจนถึงระดับรัฐมนตรี รวมทั้งยังมีข้าราชการระดับสูง ไปจนถึงภาคเอกชน ทำไมถึงมีคนต้องติดคุกอย่างนั้น เราจะได้เข้าใจว่าที่ไป ที่มาเป็นอย่างไร มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่ง เป็นบทเรียนป้องกันไม่ให้คนของเรา หรือตัวเราเองต้องอยู่ในชะตากรรมเช่นนั้น”