เมื่อวันที่ 15 ก.ย.64 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในการระบาดระลอกใหม่เมษายน 2564 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ในวันนี้ มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทั้งหมด 365 ราย พบเชื้อ 10 ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัด 9 ราย และ ผู้ป่วยจากต่างจังหวัด 1 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Case MS513 เพศชาย อายุ 24 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา อ.เมือง เป็นข้าราชการตำรวจ ทำงานในกรุงเทพฯ เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 13 กันยายน 2564 ตรวจด้วยชุดตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อศูนย์โควิดแม่ฮ่องสอน เดินทางโดย รถยนต์ส่วนตัว เข้ารับการรักษาที่ รพ.ปาย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ตรวจด้วยวิธี RT-PCR ผลพบเชื้อCase MS514 เด็กหญิง อายุ 6 ขวบ ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ต.ทุ่งยาว อ.ปาย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของ Case MS399 และ Case MS400 (พ่อ แม่) เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 10 กันยายน 2564 ตรวจด้วยวิธี RT-PCR ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กันยายน 2564 ผลตรวจไม่พบเชื้อ ครั้งที่ 2 วันที่ 14 กันยายน 2564 ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ รพ.ปาย

Case MS515 - MS522 รวม 8 ราย เพศชาย 3 ราย เพศหญิง 5 ราย โดยเป็นนักเรียน 2 ราย ในปกครอง 2 ราย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 ราย และประชาชน 3 ราย ทั้ง 8 ราย เป็นผู้ป่วยที่มีความเชื่อมโยงของ Cluster โรงเรียนสบเมย วิทยาคม และเข้ารับการกักกันตัวที่ศูนย์กักกันของโรงเรียนฯ วัด และชุมชน มีผลการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK เป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ รพ.สบเมย 8 ราย สำหรับผู้ป่วยที่เป็นเด็กนักเรียน หากประเมินแล้ว ไม่มีอาการป่วยรุนแรง จะส่งต่อเข้ารับการรักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน (Community Isolation ;CI) โรงเรียนสบเมยวิทยาคมต่อไป ปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันใน Cluster โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จำนวน ทั้งสิ้น 193 ราย

สรุป สถานการณ์ ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเมษายน ที่เข้ารับการรักษาในจังหวัด จำนวน 522 ราย เป็นเพศชาย 256 ราย และเพศหญิง 266 ราย เสียชีวิต 4 ราย (0.8%) รักษาหายแล้ว 289 ราย (55.3%) ยังอยู่ระหว่างรักษา 229 ราย (43.9%) รักษาอยู่ ที่รพ.ศรีสังวาลย์ 4 ราย รพ.แม่สะเรียง 17 ราย รพ.ปาย 12 ราย รพ.สบเมย 32 ราย CI รร.สบเมยวิทยาคม 53 ราย CI บ้านสบเมย 4 ราย CI วัดอมราวาส 4 ราย และรพ.สนาม 2 แห่งรวม 103 ราย

นายเอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงอาการของผู้ป่วยที่ยังอยู่ ระหว่างการรักษาทั้ง 229 ราย ว่า เป็นผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย 224 ราย ปานกลาง 4 ราย และรุนแรง 1 ราย พร้อมขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรค โดยการสวมใส่หน้ากาก อนามัยตลอดเวลาที่ต้องอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ บ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปใน ที่ชุมชน และปฏิบัติตามมาตรการที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในท้องที่ กำหนดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่โรงพยาบาล หรือ หน่วยบริการฉีดวัคซีนเชิงรุก ในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันโรค ลดความรุนแรงของโรค และ ลดการเสียชีวิต หากมีการติดเชื้อโควิด 19

ทางด้าน นางวิลาวัลย์ คัดเชียงแสน กิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง ได้รวมรวบสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ติดเชื้อและรักษาตัวในโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ไปมอบให้แก่ ผอ.โรงเรียน เพื่อส่งต่อให้กับเด็กนักเรียนและราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากคลัสเตอร์สบเมยในครั้งนี้ ซึ่งจากการระบาดในพื้นที่ อ.สบเมย พบว่ายอดผู้ป่วย มีมากกว่าเกือบเท่าตัวของยอดผู้ติดเชื้อของจังหวัด และเป็นยอดที่พุ่งอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนเป็นต้นมา