PTT-KV-DJSI-Online

ผอ.เขตประถมบุรีรัมย์ เขต 1 ลงนามบันทึกความร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัดในการยกระดับคุณภาพการศึกษา มีเป้าหมายหลัก คือคุณภาพของนักเรียนให้เป็นผู้รักการเรียนรู้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมโลก

วันที่ 7 ธ.ค.60 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) บุรีรัมย์ เขต 1 มอบนโยบายการพัฒนาการศึกษา แก่ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด 201 โรงเรียน ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 โดยภารกิจการศึกษาเป็นเรื่องท้าทาย ทำอย่างไรนักเรียนของเราจะมีคุณภาพอยู่ในระดับแนวหน้า ซึงจำเป็นจะต้องพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้รักการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และสามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุข

ดังนั้น เป้าหมายสำคัญที่ต้องพัฒนาคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยนำรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) และการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ หรือ Active Learning เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการคิด วิเคราะห์ ปฏิบัติ ด้วยตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่น นอกจากการทำให้นักเรียนเป็นคนเก่งแล้ว ต้องสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์คือความเป็นคนดี มีคุณธรรม เพื่อสร้างสังคมที่ดีและสงบสุข

"สำหรับการทำงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรทุกคนต้องมีจิตบริการ มีความรับผิดชอบหน้าที่ของตน และการทำงานเป็นทีม รวมทั้งมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และสร้างเครือข่ายในการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด"นายพิพัฒน์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาแล้ว ได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษากับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 201 โรงเรียนด้วย