วันที่ 6 ธ.ค.60 เวลา 08.30-16.30 น. ฝ่ายปกครองอำเภอเวียงเก่า จ.ขอนแก่น ร่วมกับ สภ.เวียงเก่า และ สธ.เวียงเก่า จัดอบรมเยาวชนโครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับเยาวชน อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ปี 2561 โดยนายธีรธันย์ ไชยพรศิริ นายอำเภอเวียงเก่า เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม และให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด พิษภัยของยาเสพติด และการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติด วิทยากรจาก สธ.เวียงเก่า บรรยายเรื่องชนิดของยาเสพติด สารต่างๆที่อยู่ในบุหรี่ และสุรา และวิทยากรจาก สภ.เวียงเก่า บรรยายให้ความรู้เรื่องกฏหมายเกี่ยวกับยาเสพติด มีเยาวชนกลุ่มเสี่ยงจาก ร.ร.เวียงวงกตวิทยาคม เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน