หลังสธ.ฟิลิปปินส์สั่งระงับ/ยันไทยยังไม่บรรจุรายการพื้นฐาน

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงก.สาธารณสุขของฟิลิปปินส์ ระงับให้บริการวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกในนักเรียนชั่วคราวว่า ได้ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด และต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ทบทวนข้อมูลเพื่อพิจารณานำวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกมาใช้เป็นเครื่องมือป้องกันควบคุมโรคในไทย

สำหรับวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกได้ขึ้นทะเบียนในไทย เมื่อ 30 ก.ย.59 โดยผ่านการพิจารณาและการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปัจจุบันยังไม่ได้บรรจุในรายการวัคซีนพื้นฐานที่ภาครัฐให้บริการประชาชน ด้วยยังมีข้อจำกัดบางประการในการป้องกันไข้เลือดออก จำเป็นต้องพิจารณาจากข้อมูลทางระบาดวิทยา การประเมินผลกระทบทางสาธารณสุข ความคุ้มค่าเพื่อลดอัตราป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลและลดค่าใช้จ่าย ความสามารถในการเข้าถึงวัคซีน และงบประมาณ

ทั้งนี้ ขณะนี้องค์การอนามัยโลก (WHO) อยู่ระหว่างเตรียมประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อหารือข้อแนะนำเรื่องวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกให้เหมาะสม และในระหว่างที่ยังรอให้ถึงกำหนดประชุมนั้น ขอแนะนำว่าในคนที่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไข้เลือดออกตามธรรมชาติมาก่อนแล้ว หากฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกจะสามารถป้องกันการเกิดโรคที่รุนแรงได้ แต่สำหรับคนที่ไม่ทราบว่าเคยติดเชื้อมาก่อนหรือไม่ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อน